Ogólne warunki sprzedaży

STRESZCZENIE

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Justzino. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Justzino. Ta strona internetowa, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie są oferowane użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę internetową i/lub dokonując u nas zakupu, użytkownik uczestniczy w naszej "Usłudze" i wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki świadczenia usługi", "Warunki"), w tym warunków i zasad, do których odniesienie znajduje się w niniejszym dokumencie i/lub które są dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do odwiedzających, dostawców, klientów, dystrybutorów i dostawców treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania.

Wszelkie nowe narzędzia lub funkcje dodane do sklepu również podlegają Warunkom użytkowania. Z najnowszą wersją Warunków korzystania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie takich aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalszy dostęp lub korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc., która zapewnia nam platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług użytkownikom.

SEKCJA 1 - WARUNKI SHOPIFY

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu ani naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich) podczas korzystania z usługi.

Zabrania się przesyłania jakichkolwiek robaków, wirusów lub innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Jakiekolwiek naruszenie Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) modyfikacje w celu dostosowania do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej użytkownika są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność informacji dostępnych na tej stronie. Zawartość tej witryny jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinna być wykorzystywana jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, bardziej dokładnymi, kompletnymi lub aktualnymi źródłami informacji. Jeśli użytkownik polega na jakimkolwiek materiale na tej stronie, robi to na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany kolor będzie dokładny.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług złożone na tej stronie są nieważne tam, gdzie są zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Takie ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pośrednictwem adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez sprzedawców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zgadza się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zamówieniu i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery i daty ważności kart kredytowych, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do tych narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Użytkownik korzysta z opcjonalnych narzędzi oferowanych przez Witrynę wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania oraz musi upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia te są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych, oraz że wyraża na nie zgodę.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Wszelkie takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

SEKCJA 8 - LINKI STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich.

Linki osób trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia w związku z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji przeprowadzanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów podmiotów zewnętrznych należy kierować do tych podmiotów.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę użytkownik prześle określone zgłoszenia (np. prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, jak i w inny sposób (łącznie "Opinie"), użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnych mediach wszelkie przesłane nam Opinie. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek Komentarzy; (2) do wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za jakiekolwiek Komentarze; ani (3) do odpowiadania na jakiekolwiek Komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki użytkowania.

Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, reklamy ani innych praw osobistych lub majątkowych. Użytkownik zgadza się również, że jego komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek Komentarzy. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej Stronie lub w Serwisie mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub powiązanej witrynie są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie przyjmujemy na siebie obowiązku aktualizowania, modyfikowania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazująca, że jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, użytkownik nie może korzystać z Witryny ani żadnych jej treści (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w nielegalnych działaniach; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek przepisów, zasad, praw międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych lub lokalnych rozporządzeń; (e) nękania, znęcania się, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystywany w sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, phishingu, pharmingu, podszywania się, pająkowania, crawlowania lub scrapingu; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy wycofać usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej) dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku Justzino, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utracone dane, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi lub produktu dostarczonego za pośrednictwem usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Justzino, nasze spółki dominujące, spółki zależne, spółki stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów, do których są one włączone przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzielną od niniejszych Warunków użytkowania, przy czym takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.

Jeśli w naszej wyłącznej ocenie użytkownik nie przestrzega lub podejrzewamy, że nie przestrzega jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub w rezultacie możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

PUNKT 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków użytkowania).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy użytkownikowi Usługi, podlegają prawu 5 allée George Sand, Le Blanc-Mesnil, 93150, Francja i zgodnie z nim będą interpretowane.

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Użytkownik może zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków użytkowania w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalszy dostęp lub korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania dotyczące Warunków użytkowania należy kierować do nas na adres info@justzino.com. 

 Polityka zwrotów

Zaangażowanie w bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój: W JustZino bezpieczeństwo i jakość zakupów są najważniejsze. Prosimy o obchodzenie się z naszymi produktami i testowanie ich z najwyższą starannością, aby zachować higienę i integralność produktu.

Ogólne warunki zwrotów :

Okres zwrotu: Masz 60 dni od otrzymania zamówienia na zwrot produktów, z których nie jesteś zadowolony, pod warunkiem, że są one w oryginalnym stanie.

Oryginalny stan: Produkty muszą być zwrócone nieużywane, nieuszkodzone, bez śladów makijażu, sierści zwierząt domowych, dezodorantów lub perfum i muszą zawierać wszystkie oryginalne etykiety i/lub paski.

Higiena i opakowanie: Etykiety higieniczne muszą być nienaruszone. Przedmioty bez etykiet higienicznych lub które nie zostaną zwrócone w oryginalnym opakowaniu, w szczególności przedmioty zdobione, które muszą zostać zwrócone w oryginalnym pudełku, mogą zostać odrzucone lub podlegać opłacie za czyszczenie.

Kontrola: Wszystkie zwracane przedmioty są dokładnie sprawdzane po przybyciu do naszego magazynu. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować odmową zwrotu lub nałożeniem dodatkowych opłat.

Zwrot pieniędzy: Jeśli zwrot zostanie przyjęty, kwota zostanie zwrócona w ciągu 14 dni. Będziemy informować o procedurze za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pokrycie kosztów zwrotu: Klient jest odpowiedzialny za koszty wysyłki zwrotnej. Ta polityka pozwala JustZino utrzymać uczciwe ceny i zachęcać do odpowiedzialnych praktyk konsumenckich.